Goed Toezicht

Goed geleid onderwijs vraagt goed toezicht. Gedegen intern toezicht levert professioneel bestuur op, wat een voorwaarde is voor excellente schoolleiders die zorgen voor kwaliteit van het onderwijs in de klas. ScoliX begeleidt al meer dan tien jaar Raden van Toezicht en interne toezichthouders in hun professionalisering naar ‘goed toezicht’ op onderwerpen als:

Begeleiding bij jaarlijkse evaluatie Raad van Toezicht

Zoals het werk van intern toezichthouders de zaag van het bestuur scherp houdt door te spiegelen en een klankbord te zijn, zo houdt de vierjaarlijkse externe evaluatie de zaag van het eigen functioneren van de Raad van Toezicht scherp. In onze visie betekent dit: spiegelen aan gedeelde externe objectieve criteria én de diepgaande dialoog daarover met elkaar voeren.

  • Hoe weten wij als Raad van Toezicht of als toezichthoudend deel van het bestuur of wij het goed doen, in onze rollen als toezichthouder, werkgever, klankbord en (aandrager van) netwerk?
  • Hoe reflecteren wij en professionaliseren wij onszelf?
  • Wat vinden wij van onze interne samenwerking?
  • Hoe ervaart ons bestuur ons?
  • Hoe goed kennen wij onze organisatie en onze sector eigenlijk?
  • Hoe kunnen wij ons ontwikkelen, verbeteren vanuit onze individuele bijdrage en als team?

Dit soort vragen hoort bij de vierjaarlijkse zelfevaluatie. U beantwoordt ze met de RvT Spiegels+ van ScoliX.

Bekijk onze brochure RvT Spiegels+.

 

Visieontwikkeling bestuur & toezicht en intern toezichtkader

Welke kijk heeft u als toezichthouder op betrokkenheid en distantie? Welke visie op de onderlinge samenwerking is leidend bij de selectie van een nieuw lid? Hoe verhoudt uw visie op toezicht zich tot de identiteit van de onderwijsorganisatie of het strategisch beleid?
En ook: hoe vervult u als Raad van Toezicht uw toezichthoudende, controlerende taak? Heeft u vooraf heldere criteria geformuleerd die ook inzichtelijk en navolgbaar zijn bij het bestuur? En is voor u en uw bestuur duidelijk welke informatie daarvoor moet worden aangeleverd? Gaat die over alle beleidsterreinen of kunt u toch nog verrast worden? Welke informatie heeft u nodig zonder dat u gaat ‘meebesturen’?

We zien vaak dat er wel veel informatie op de toezichthouder afkomt, maar dat niet altijd duidelijk is wanneer het bestuur voldoet aan afgesproken normen. Er wordt nogal eens uit de heup geschoten… Een heldere visie op toezicht en bestuur en het concrete toezichtkader kunnen daar zeer behulpzaam bij zijn. Ze zijn niet voor niets verplicht gesteld in de diverse Codes.

De totstandkoming van visie en kader is een boeiend en zeer inhoudelijk proces waarbij bestuur en toezichthouders tot afstemming moeten komen. Visie en kader vereisen dialoog om bijvoorbeeld impliciete waarden en doelen op tafel te krijgen. Als critical friend en expert begeleidden wij al vele raden van toezicht vanuit proces en inhoud, bij het beantwoorden van bovenstaande vragen.

Bekijk onze brochures ‘Visie op toezicht en bestuur’ en ‘Naar een toezichtkader’.

 

Stakeholderbeleid

Heeft uw Raad van Toezicht de omgang met stakeholders in beleid beschreven? Heeft u nagedacht over het doel van uw contact met stakeholders? Wie zijn dat eigenlijk? Hoeveel belang heeft uw organisatie bij elke stakeholder? Hoe machtig zijn ze? Wat is de rol van het bestuur? En moet de Raad van Toezicht nu met ál die stakeholders in gesprek?

Stakeholderbeleid gaat over meer dan uitleggen wat de organisatie doet en waar deze voor staat. Het gaat over meer dan de maatschappelijke legitimering. Stakeholderbeleid levert als het goed is een – rolvaste – bijdrage aan going concern tot en met de strategische uitdagingen.

Bekijk onze brochure ‘Stakeholderbeleid’.

 

Contact RvT en (G)MR

De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad (GMR) heeft belangrijke bevoegdheden waar het intern toezicht rekening mee heeft te houden. Hoe vult u het contact met de (G)MR in? Wie is bij wie te gast? Wat staat er op de agenda en wie bepaalt dat? Wat is het doel van dit overleg? Is het bestuur aanwezig bij het overleg? Hoe gaat u om met de steeds wisselende samenstelling van de medezeggenschap? Welke bevoegdheden zijn relevant voor de raad van toezicht?
ScoliX biedt de nodige (wets-)kennis en tips, inclusief constructief voorbeeldmateriaal voor de jaarlijkse ontmoetingen met de medezeggenschap, en begeleidt u bij het invullen en professionaliseren van de rollen binnen de governance-driehoek en de onderlinge verhoudingen.

Bekijk onze brochure ‘Contact RvT-GMR’.

 

Maatwerk en gebruik van modellen

Voor veel kwesties levert ScoliX state of the art instrumentarium, zoals steeds op maat te maken modellen en handreikingen voor bijvoorbeeld het werkbezoek, het overleg met de (G)MR, rooster van aftreden, tweede-termijnprocedure, honoreringsregeling, vervangingsregeling bij een eenhoofdig bestuur, etc. U kunt ons ook benaderen voor bijvoorbeeld de inrichting van commissiewerk, juridische check en actualisering van statuten en reglementen of grotere strategische vraagstukken zoals de overgang van een Raad van Beheer- naar een Raad van Toezicht model of begeleiding bij fusie of andere vormen van samenwerking.

Wilt u meer informatie? Bel ons op 020-737 00 61 of mail naar secretariaat@scolix.nl.