Lid Raad van Toezicht Christelijke Hogeschool Ede

christelijk HBO | m/v | juridische expertise | lid auditcommissie | governance-wise

De functie in het kort

Taak
De Raad van Toezicht van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) ziet toe op de ontwikkeling en uitvoering van strategie en beleid door het College van Bestuur van de hogeschool en bewaakt de ontwikkeling en uitvoering van de governance binnen de instelling. De Raad vervult ten opzichte van het College de rollen van werkgever, adviseur en toezichthouder, bij zowel de ontwikkeling als bij de uitvoering van strategie en beleid. De Raad vertegenwoordigt verschillende perspectieven: identiteit, onderwijsinhoudelijk, juridisch, financieel en politiek. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een lid is maximaal eenmaal herbenoembaar. De Raad van Toezicht doet dit met het oog op de behartiging van de belangen van de stakeholders van de CHE: studenten, docenten, onderzoekers, ondersteunend personeel, kerken, maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven en de overheid, waaronder met name het ministerie van OCW en bijbehorende toezichthoudende organen, zoals de NVAO en de Onderwijsinspectie. De Raad geeft zo concreet invulling aan de maatschappelijke opdracht van de CHE. De Raad van Toezicht van de CHE heeft als bijzondere taak toe te zien op de doorwerking van de christelijke identiteit van de hogeschool.

Vergaderingen en commissies
De vergaderingen vinden plaats volgens een vergaderschema. Gemiddeld vergadert de Raad van Toezicht zes keer per jaar. De voorzitter bereidt samen met de voorzitter van het College van Bestuur de agenda voor de vergadering voor, daartoe ondersteund door een secretaris. In verband met de vergaderingen, commissiewerk en werkbezoeken is voldoende agenda-technische beschikbaarheid van belang. De vergaderingen zijn meestal op woensdag of op vrijdag, gewoonlijk overdag en incidenteel ’s avonds. De Raad van Toezicht heeft uit zijn midden een auditcommissie en een remuneratiecommissie ingesteld. Deze bereiden de besluitvorming van de Raad voor, lichten deze toe, adviseren de Raad over te nemen besluiten of in te nemen standpunten. Beide commissies vergaderen ca. vier maal per jaar.

Gezochte kwaliteiten en kenmerken
Het nieuw te werven lid heeft bewezen juridische deskundigheid en ervaring met governance vraagstukken. Het lid zal deel gaan uitmaken van de auditcommissie en heeft uit dien hoofde financiële deskundigheid.
Een lid voert zijn/ haar taak uit, zonder last of ruggespraak, met een onafhankelijke en onpartijdige instelling ten opzichte van alle belangengroepen. Het nieuwe lid is onafhankelijk en kritisch ten opzichte van de andere leden, het bestuur en welk deelbelang dan ook. Gestreefd wordt naar een evenwichtige spreiding naar regio, een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen en een evenwichtige spreiding naar leeftijd en christelijke achtergrond in lijn met de grondslag van de CHE. Gezien de samenstelling van de Raad wordt vooral aan vrouwelijke kandidaten gevraagd te solliciteren.

Wat vragen wij?

De leden van de Raad van Toezicht dienen in te stemmen met de grondslag, missie, kernwaarden en visie van de CHE. Elk lid is verantwoordelijk voor het geheel en is in staat collegiaal in de Raad als team te werken waarbij ieder zich ook verdiept in vraagstukken buiten de eigen deskundigheid. Elk lid beschikt over een specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor het vervullen van zijn of haar taak, binnen zijn of haar rol in de Raad. Reglementaire deskundigheidsvereisten zijn:

  • Affiniteit met het specifieke karakter van een hogeschool.
  • Expertise op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie.
  • Affiniteit met doelen van beleid en strategie van de hogeschool.
  • Onderschrijven van de identiteit van de hogeschool.
  • Ervaring dan wel kennis van het besturen van professionele organisaties en van financiële bedrijfsvoering.
  • Beschikken over een breed netwerk, relevant voor het functioneren van de raad.
  • Inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen, zowel nationaal en internationaal.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht, waarbij advies wordt gevraagd aan het College van Bestuur. Eén van de leden van de RvT wordt voorgedragen door de hogeschoolraad. Dit recht van voordracht speelt bij deze vacature geen rol. 

Informatie over de organisatie

De Christelijke Hogeschool Ede is een instelling voor hoger beroepsonderwijs met een breed opleidingenportfolio met associate degree, bachelor en masteropleidingen in de sectoren zorg en welzijn, zakelijke opleidingen, educatie, theologie en techniek (ICT). De CHE telt zes lectoraten die praktijkgericht onderzoek doen in de domeinen Zorg, Welzijn, Educatie, Theologie, Journalistiek, Communicatie, Bedrijfskunde en HRM. Daarnaast wordt in het Jan Luyken Instituut onderzoek gedaan naar (christelijke) professionele identiteit en diversiteit. Onder de naam ‘CHE voor Professionals’ verricht de CHE commerciële activiteiten, zoals (post hbo) cursussen, trainingen, advies en onderzoek. Al deze activiteiten bij elkaar maken de CHE tot een kenniscentrum. De hogeschool gaat uit van de Stichting voor christelijk hoger beroepsonderwijs op gereformeerde grondslag te Ede. In 2019 heeft de CHE ruim 4.500 hbo-studenten en een personeelsbestand van ongeveer 350 FTE. De Christelijke Hogeschool Ede heeft een College van Bestuur. Het huidige College bestaat uit dhr. dr. H.J. van Wijnen (voorzitter) en dhr. drs. P.I.W. Oudenaarden (lid). Het College treedt conform de statuten op als bestuur van de stichting en als bestuur van de hogeschool.

Voor meer informatie zie: www.che.nl  

Competenties en vaardigheden

Het te werven lid heeft:

  • juridische expertise;
  • financiële deskundigheid;
  • deskundigheid op het gebied van governance.

Schaal

De honorering bedraagt € 8.900,- p/j. Verder is er een onkostenvergoeding op declaratiebasis.

Wat bieden wij?

Christelijke Hogeschool Ede biedt:
Een betrokken, collegiaal en rolvast team van intern toezichthouders dat zich ondersteund weet door een deskundige bestuurssecretaris en toezicht houdt op ‘de beste middelgrote hogeschool van Nederland’.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt de Christelijke Hogeschool Ede bij de werving & selectie. Graag ontvangen wij uw cv en motivatiebrief uiterlijk 23 september 2019 om 09.00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 1, 3 en 4 oktober op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de selectiecommissie zijn gepland op 4 december 2019 in de middag in Ede.

Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Marcel L. Bos via marcelbos@scolix.nl of 020 – 737 00 61.

(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)

Organisatienaam

Christelijke Hogeschool Ede

Ingangsdatum

01-01-2020

Deel deze vacature

Geen vacature kunnen vinden die bij u past? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.