Lid Raad van Toezicht Nordwin College

strategisch | commitment | groene domein

De functie in het kort

De Raad van Toezicht oefent integraal en onafhankelijk toezicht uit op het College van Bestuur van het Nordwin College. Het toezichtkader dat als bijlage bij het reglement van de RvT zit, is gebaseerd op het strategisch beleidsplan van het Nordwin College. Dit met inachtneming van de branchecode MBO. De Raad van Toezicht streeft naar een pluriforme samenstelling, onder meer qua sekse, leeftijd, werkervaring en maatschappelijke positie, culturele en/of etnische achtergrond. Gestreefd wordt naar een samenstelling van de Raad van Toezicht waarin de relevante invalshoeken voor het Nordwin College vertegenwoordigd zijn. Daarbij moet gedacht worden aan leden met een achtergrond op het gebied van:

 • economische bedrijvigheid;
 • human resource management;
 • juridische zaken;
 • financiën;
 • onderwijs;
 • openbaar bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste vijf leden en maximaal zeven leden. Van elk lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij/zij het totale beleid van de onderwijsinstelling kan beoordelen, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht en dat hij/zij de genoemde branchecode van goed bestuur kan onderschrijven.
 
Vanwege het vervroegd terugtreden zijn drie vacatures ontstaan.

Wat vragen wij?

Voor leden van de Raad van Toezicht gelden algemene- en specifieke profielkenmerken.
a. Algemene profielkenmerken
Leden van de Raad van Toezicht:

 • hebben maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel en hebben met name affiniteit met het beroepsonderwijs in al zijn facetten;
 • beschikken over bestuurlijke ervaring in een eindverantwoordelijke positie en over strategisch bestuurlijk inzicht met betrekking tot complexe organisaties;
 • kunnen snel overzicht en inzicht verwerven vanuit een helicopterview en conceptueel denken;
 • hebben het vermogen om een adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te oefenen;
 • geven inhoud aan de klankbordfunctie met het College van Bestuur;
 • beschikken over een kritisch-analytisch denkvermogen;
 • zijn in staat om signalen vanuit de organisatie en de omgeving daarvan op waarde te schatten;
 • opereren rolvast als toezichthouder op basis van een heldere scheiding van de taken en verantwoordelijkheden tussen Raad van Toezicht en het College van Bestuur;
 • willen en kunnen voldoende tijd vrijmaken voor reguliere vergaderingen en voor andere voor het toezicht noodzakelijke activiteiten en het zich eigen maken van de relevante informatie.

b. Specifieke profieleisen
Leden van de Raad van Toezicht:

 • beschikken over een academisch werk- en denkniveau;
 • hebben ervaring in het (agrarische) bedrijfsleven (retail) of het (semi) publieke domein;
 • hebben het vermogen om vernieuwend te denken;
 • hebben een heldere visie op kansen en mogelijkheden voor onderwijsorganisaties vanuit het perspectief van het “afnemende veld” en de veranderende arbeidsmarkt;
 • hebben ervaring met organisatieveranderingen;
 • hebben ervaring met/kennis van nieuwe technieken in het groene domein;
 • hebben een scherp en onderzoekend oog voor de eisen en de dynamiek waarbinnen het Nordwin College zich begeeft;
 • zijn zich bewust van de hoge verwachtingen die de omgeving aan het Norwin College stelt.

Informatie over de organisatie

Het Nordwin College is een groen agrarisch opleidingscentrum in het beroepsonderwijs en volwasseneducatie in de provincie Friesland. Binnen het Nordwin College worden VBMO-groen, MBO, - i.s.m. het Friesland College - MBO Life Sciences en Cursus & Contract onderscheiden. Met ca. 400 personeelsleden wordt onderwijs aangeboden in het groene domein aan 1800 VBMO-leerlingen, 1600 MBO-studenten en een variërend aantal contractanten. Het Nordwin College heeft in Friesland meerdere vestigingen. Op het kantoor in Leeuwarden zijn het bestuur, de Centrale diensten en de afdeling Cursus & Contract gehuisvest. Het Nordwin College wordt bestuurd door een eenhoofdige leiding, de voorzitter van het College van Bestuur. Deze legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
 
Na een roerige periode heeft het Nordwin College zich in 2018 een nieuwe opdracht gesteld: het herijken van de financiën, het verbeteren van de onderwijskwaliteit en het actualiseren van de governance. Op deze terreinen worden momenteel grote stappen gemaakt.
 
Voor meer informatie zie: www.nordwincollege.nl.

Wat bieden wij?

Conform de statuten en vigerende wet- en regelgeving ontvangt een lid van de Raad van Toezicht van het Nordwin College een jaarlijkse vergoeding van (WNT categorie D): € 9.490,-. Daarnaast is er een vergoeding van reiskosten.
 
Zittingstermijn
Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid voor nog een termijn te worden benoemd.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt de Raad van Toezicht van het Nordwin College bij de werving en selectie. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk 28 januari 2019 om 09:00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.

ScoliX maakt in overleg met de opdrachtgever een voorselectie van kandidaten die worden uitgenodigd voor voorgesprekken. Deze zijn gepland op 4 of 5 februari 2019 op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel of op een nog nader te bepalen locatie.
 
De eerste selectiegesprekken met de selectiecommissie zijn gepland op 1 of 11 maart 2019. Het gesprek met de adviescommissie vindt plaats op 13 maart 2019. Wilt u in uw agenda rekening houden met deze data?
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: dhr. J. (Johan) van der Horst via info@scolix.nl of: 020 - 737 00 61.
 
(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.)

Organisatienaam

Nordwin College

Ingangsdatum

01-04-2019

Deel deze vacature

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.