Voorzitter en twee leden Raad van Toezicht Resonans

Financiën | HRM

De functie in het kort

Toezichthouden op basis van maatschappelijke verantwoordelijkheid met een goede balans tussen waardengedreven- en resultaatgericht toezicht. Toezien op het functioneren van de stichting in het algemeen, het functioneren van het college van bestuur in het bijzonder en op het functioneren van de onder de stichting ressorterende scholen en diensten voor zover dat rechtstreeks raakt aan het functioneren van de stichting.

Gelet op de huidige samenstelling zoekt de raad versterking op financieel gebied en human resource management. Eén van de leden wordt benoemd op bindende voordracht van de GMR.

Bij de uitoefening van het toezicht staan de volgende criteria centraal:

 • het realiseren van de missie van de stichting;
 • het realiseren van strategisch beleid van de stichting;
 • het bewaken van kwaliteit van onderwijsresultaten;
 • het bewaken van continuïteit van de stichting, onder meer uitgedrukt in het relatieve aantal leerlingen, medewerkers en financiën;
 • het uitoefenen van goed werkgeverschap;
 • het uitoefenen van een adequate advies- en klankbordfunctie;
 • het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de lokale en regionale omgeving.

Incompatibiliteiten
Leden van de raad van toezicht kunnen niet zijn:

 • lid van het college van bestuur of lid van het college van bestuur zijn geweest binnen vier jaar na diens aftreden;
 • bestuurder bij een andere onderwijsorganisatie binnen het primair onderwijs;
 • bestuurder bij een organisatie in het voortgezet onderwijs, tenzij deze organisatie een ander voedingsgebied kent;
 • lid van een raad van toezicht bij een organisatie in het primair of voortgezet onderwijs, tenzij deze organisatie een ander voedingsgebied kent.
 • werknemers in dienst van de stichting of van andere rechtspersonen of instellingen waarmee de stichting een duurzame samenwerking onderhoudt;
 • interne stakeholders zoals leden van de (Gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ouders van kinderen op één van de locaties van de stichting Resonans.
 • personen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij het leveren van goederen of diensten aan de stichting welke voor de realisatie van de doelstelling van de stichting overwegend van belang zijn; alsmede de bloed- en aanverwanten van deze personen tot en met de tweede graad.

Wat vragen wij?

Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gelet op:

 • een vertegenwoordiging van de deskundigheidsgebieden:
 1. kennis van bestuurlijke verhoudingen;
 2. kennis van onderwijs en jeugdzorg;
 3. arbeidsrechtelijke kennis;
 4. financiële kennis;
 5. human resource management.
 • voldoende binding met het werkgebied van de stichting en spreiding van maatschappelijke achtergronden van de leden;
 • een diversiteit die recht doet aan de pluriformiteit in de samenleving.

 Specifieke profieleisen financiën:

 • kennis en ervaring op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en risicomanagement, bij voorkeur binnen een maatschappelijke organisatie;
 • vanuit financieel-economisch perspectief zicht op de financiële doorwerking van beleid;
 • in staat om financiële cijfers te interpreteren, tijdig risico’s te onderkennen en zicht op consequenties bij wijziging in financiering en bekostiging.

 Specifieke profieleisen HRM:

 • kennis van arbeidsrecht, bij voorkeur binnen het onderwijs;
 • kennis van en ervaring met strategisch HR-beleid;
 • kennis van en inzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, employer branding en arbeidsmarktcommunicatie;
 • kennis van de publieke sector.

 Een combinatie van specifieke profieleisen behoort tot de mogelijkheden.
 
De leden van de raad van toezicht dienen de grondslag en doelstelling van de stichting te onderschrijven, de uitwerking van de grondslag en doelstelling te bevorderen en dit schriftelijk te verklaren bij benoeming.

Informatie over de organisatie

Op 1 januari 2019 is de fusie tussen RESPONZ en SSOL geëffectueerd en draagt de nieuwe organisatie de naam: Resonans. Resonans is een vitale en energieke organisatie met het streven om bovengemiddelde kwaliteit te bieden. Elke dag opnieuw zetten alle professionals zich met hart en ziel in om het beste onderwijs, de beste zorg en ondersteuning te bieden aan alle leerlingen, zodat zij optimaal en in samenwerking met anderen hun talenten ontdekken en zich kunnen ontwikkelen. Alles is gericht op een zo zelfstandig mogelijk functioneren op de gebieden wonen, arbeid/dagbesteding, vrijetijdsbesteding en burgerschap.
 
Conform de statuten bestaat de raad van toezicht van de fusieorganisatie uit vijf leden. In het overgangsjaar 2018 is de samenstelling van beide raden van toezicht door natuurlijk verloop veranderd. Voor de nieuwe raad van toezicht betekent dit dat zij gestart zijn in januari 2019 met twee leden vanuit de raad van RESPONZ en twee leden vanuit SSOL. Kort na de start heeft één lid aangegeven te stoppen wegens het aanvaarden van een nieuwe baan die niet verenigbaar is met zitting in de raad van toezicht. De voorzitter treedt na een eerste zittingstermijn af om de organisatie de ruimte te bieden een onafhankelijke voorzitter aan te stellen.
 
Resonans is gericht op onderwijs, zorg en ondersteuning op drie ZML-scholen (zeer moeilijk lerend) en drie scholen voor LG/(E)MB/LZ (lichamelijk gehandicapt/ ernstig meervoudig beperkt/ langdurig zieken). Resonans heeft als motto ‘Samen beter, beter samen’, wat tot uitdrukking komt in de samenwerking met ouders op de scholen, met partners en met samenwerkingsverbanden. De zes scholen vormen een netwerkorganisatie met een sectorale aansturing en drie managementlagen. De fusieorganisatie heeft een vliegende start gemaakt met op sommige scholen nieuwe teamleiders, sectordirecteuren en een ondersteunend bestuursbureau. Het bestuur van de organisatie wordt gevormd door een collegiaal college van bestuur, bestaande uit beide bestuurders van de fusieorganisaties.
 
Resonans omarmt het 6R-model als vliegwiel voor de aansturing van de organisatie. Het model staat voor richting, ruimte, resultaten, rekenschap, relatie en reflectie. Dit kompas stuurt ook het dagelijkse handelen van de bovenschoolse organisatie:

 • medewerkers werken in een volwassen relatie samen, met als kenmerken wederzijds vertrouwen, respect en een gevoelde inspanningsverplichting;
 • medewerkers verbinden topdown en bottom-up;
 • medewerkers benutten en ervaren de kracht van de professionele ruimte.

Kortom; een professionele cultuur waarin medewerkers samenwerken, met elkaar de dialoog voeren en zich gezamenlijke verantwoordelijk voelen voor het behalen van de resultaten.
 
De ambitie van Resonans is door bundeling van krachten in de scholen, verbetering en vernieuwing van onderwijs, leerlingenzorg en arbeidstoeleiding sneller te realiseren, een belangrijk expertisecentrum te worden voor speciaal onderwijs in de regio en meer mogelijkheden te creëren om de doorstroom naar onderwijs, dagbesteding of arbeid te realiseren.
 
Voor meer informatie zie de website van Resonans.

Wat bieden wij?

De stichting Resonans biedt:

 • Jaarlijks een vaste vergoeding van € 1.750,- voor alle leden en € 2.650,- voor de voorzitter.
 • Scholingsmogelijkheden.

De leden van de raad van toezicht hebben een zittingstermijn van vier jaar, welke één keer verlengd kan worden.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt Resonans bij de werving & selectie. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk 6 mei om 9.00 uur, waarin u duidelijk aangeeft voor welke functie en expertisegebied u belangstelling heeft, via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 15, 16 of 17 mei op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de selectiecommissie zijn gepland op 27 mei en 5 juni te Leiderdorp.
 
Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Inge Haan via info@scolix.nl of 020 – 737 00 61.
(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)

Organisatienaam

Stichting Resonans

Ingangsdatum

01-08-2019

Deel deze vacature

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.